De kwaliteitswet voor de thuisverpleging

Frederik De Schrijver
Oct 25, 2021 10:45:00 AM
3 min leestijd

De kwaliteitswet voor de thuisverpleging was 1 van de thema's die ter sprake kwam tijdens het VBZV-congres. Wat houdt deze wet juist in? Ann Dierickx van advocatenkantoor Dewallens & Partners lichtte een tipje van de sluier op.

Op 14 oktober was het zover: opnieuw een fysiek congres van het VBZV in het Kinepolis Event Center te Antwerpen. Standhouders, keynote speakers en thuisverpleegkundigen tekenden present. Onze man ter plaatse snoof de sfeer op en volgde onderstaande 3 keynotes:

 • De kwaliteitswet voor verpleegkundigen - Ann Dierickx, Dewallens & Partners
 • Samenwerking tussen collega's - Jellina Buelens, Arcas Law
 • Hoe zien huisartsen de toekomst van de thuisverpleging? - Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica (dit artikel komt snel op onze blog)

In dit artikel hebben we het over de kwaliteitswet voor verpleegkundigen die door Ann Dierickx werd besproken tijdens haar keynote.

De kwaliteitswet voor verpleegkundigen

Voor wie en voor wat is de kwaliteitswet?

De kwaliteitswet is van toepassing op alle gezondheidszorgbeoefenaars en gaat normaal in werking treden op 01/07/2022.

Deze wet voorziet geen nieuwe bevoegdheden voor zorgverleners. Het gaat dus over de reeds bestaande wettelijke bevoegdheden betreffende de gezondheidszorg die zijn vastgelegd.

Met gezondheidszorg worden er onderstaande diensten bedoeld, verstrekt door een gezondheidsbeoefenaar:

 • diensten met het oog op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van de gezondheidstoestand van de patiënt;
 • diensten om het uiterlijk van de patiënt voornamelijk om esthetische redenen te veranderen;
 • diensten om de patiënt bij het sterven te begeleiden.

Opgelet!

Voor deze diensten is niet altijd een fysiek contact noodzakelijk. Deze wet zal dus ook van toepassing zijn op tele- en videoconsult en online zorgverlening.

Focus op bekwaamheid en ervaring

Een gezondheidsbeoefenaar verstrekt enkel de gezondheidszorg waarover hij of zij de nodige aantoonbare bekwaamheid en ervaring beschikt.

Bekwaamheid toon je enerzijds aan door het behalen en voorleggen van een diploma of getuigschrift, wat verrijkt wordt met een visum. Anderzijds dragen kennis, kunde, vaardigheden en ervaring ook bij aan je bekwaamheid.

Hiervoor zal jij als thuisverpleegkundige een portfolio moeten bijhouden, bij voorkeur in elektronische vorm, met de nodige gegevens waaruit blijkt dat je beschikt over de nodige bekwaamheid en ervaring.

1. Visum wordt 'licence to practice'


Een thuisverpleegkundige mag enkel gezondheidszorg verstrekken indien hij of zij beschikt over een visum, uitgereikt door de FOD Volksgezondheid

Momenteel is dit een automatische toekenning, indien je beschikt over de nodige diploma's, en een tool voor kwaliteitstoezicht. Bedoeling is dat dit een echte 'licence to practice' wordt met een continue monitoring en sturing in functie van jouw bekwaamheid.

2. Bijscholing

Deze wet vult de inhoud van dit portfolio niet verder in dus het zal belangrijk zijn gedurende heel je loopbaan de gevolgde opleidingen en behaalde attesten via deze weg bij te houden.

Weetje!

Als verpleegkundige word je verondersteld op de hoogte te zijn van nieuwe verpleegkundige technieken zodat zorgen doelmatig en doeltreffend uitgevoerd worden én dat je op de hoogte bent van de geldende reglementeringen die op jouw beroep van toepassing zijn. Om het bijscholen te stimuleren, voorziet het RIZIV jaarlijks in een tegemoetkoming van €175.

Kwaliteitstoezicht

1. Door de Toezichtscommissie

De Toezichtcommissie heeft als opdracht toezicht te houden op de praktijkvoering van de gezondheidsbeoefenaars en dit op 2 gebieden: de fysieke en psychische geschiktheid van deze zorgverleners en de naleving van deze wet plus de uitvoeringsbesluiten.

Deze commissie heeft dus een ruimere opdracht en doet ook toezicht op onder andere reclame en praktijkinfo, omkadering, patiëntendossiers, permanentie, ...

De Toezichtscommissie zal deze opdracht uitvoeren door:

 1. systematisch toezicht te houden;
 2. ad hoc toezicht te organiseren op eigen initiatief of naar aanleiding van een klacht.

Deze commissie is samengesteld uit volgende personen voor het uitbrengen van advies:

 • (plaatsvervangende) voorzitter
 • 1 arts of apotheker
 • 2 leden van het gezondheidsberoep van de gezondheidsbeoefenaar
 • 1 lid van een ander gezondheidsberoep

2. Toezicht op het terrein

Het toezicht op het terrein wordt uitgeoefend door inspecteurs van het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, FAGG, DGCE en RIZIV.

Zij hebben bij controle het recht om de bovenvermelde portfolio op te vragen.

3. Beslissing door de Minister

Op basis van het advies van de Toezichtscommissie, het proces-verbaal van de inspecteurs op het terrein en de opmerkingen van de gezondheidsbeoefenaar heeft de Minister de mogelijkheid om een visum in te trekken of te schorsen bij:

 • vaststelling van fysische of psychische ongeschiktheid van de gezondheidsbeoefenaar;
 • schending van de omkadering, continuïteit en permanentie
 • andere inbreuken: herhaling, vrees voor ernstige gevolgen voor de patiënt, of bij ernstige en eensluidende aanwijzingen dat er zware gevolgen zijn voor de volksgezondheid bij verdere uitoefening.

Bij andere inbreuken kan de Minister een verbeterplan opleggen aan de gezondheidsbeoefenaar. De Minister legt een termijn vast waarbinnen dit verbeterplan moet uitgevoerd worden en deze termijn is éénmaal hernieuwbaar.

Geen schrik van de kwaliteitswet

"Vertrouwen is goed, controle is beter" zegt het spreekwoord. Uiteraard hoef je als thuisverpleegkundige niets te vrezen wanneer je dagelijks je job goed en met passie uitoefent. Maar het is nooit slecht om op de hoogte te zijn van de geldende wetgeving. 

Tip! 

Advocatenkantoor Dewallens & Partners organiseert binnenkort sessies over de kwaliteitswet voor zorgverleners in elke provincie. Daarbij gaan ze dieper in op de details van deze kwaliteitswet. Voor meer info en de data: check de communicatie via VBZV. Of neem contact op met Ann Dierickx van Advocatenkantoor Dewallens & Partners.

Meer te weten komen over onze software voor verpleegkundigen 'CareConnect Mobi33'? 

👉 Bezoek onze website! 

Ook interessant:

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.