Hoe word je zorgkundige in een dienst voor thuisverpleging?

Wat zijn de administratieve stappen om zorgkundige in een dienst voor thuisverpleging te worden? Een zorgkundige moet zich inschrijven bij de Gemeenschappen om een visum te krijgen en vervolgens een RIZIV-nummer aan te vragen. 

De zorgkundige is speciaal opgeleid om, onder toezicht van de verpleegkundige, deze te assisteren bij de verzorging, de opvoeding en de logistiek, als onderdeel van de activiteiten die door de verpleegkundige in een gestructureerd team worden gecoördineerd. Bekijk het beroeps- en competentieprofiel van de zorgkundige via een document dat is goedgekeurd door de nationale raad voor de verpleegkunde.

Om als zorgkundige in een dienst voor thuisverpleging te kunnen werken, moet je je laten registreren bij de Gemeenschappen om een visum te verkrijgen en vervolgens een RIZIV-nummer aan te vragen. 

Het visum voor een zorgkundige

Het visum geeft je de toegang tot jouw beroep. Het is je ‘licence to practise’ want je hebt het nodig om te kunnen werken. Het visum wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid na inschrijving bij een van de gemeenschappen:

Hoe krijg je jouw visum?

Wanneer je geregistreerd bent bij één van de Gemeenschappen, wordt de FOD Volksgezondheid automatisch gecontacteerd en stuurt deze je visum op binnen 10 werkdagen na je registratie. Je hebt zelf toegang tot je visum via het downloadportaal van zodra dit werd toegekend. Je kan het op ieder moment eenvoudig downloaden met jouw elektronische identiteitskaart.

Er is een specifieke procedure voor personen met een buitenlands diploma.

Ontdek de verschillende mogelijkheden om zorgkundige te worden:

1. Je beschikt over een getuigschrift van het tweede jaar van de derde graad van het secundair onderwijs, richting «personenzorg», onderafdeling «hulp aan de personen» van het secundair technisch onderwijs of het beroepsonderwijs, en je hebt een opleiding van zorgkundige gevolgd. Dit is een opleiding van één studiejaar in het kader van voltijds onderwijs of het gelijkwaardige in het onderwijs voor sociale promotie.

2. Je hebt een opleiding gevolgd in sociale promotie of een beroepsopleiding die, samen met elders verworven bekwamingen door de bevoegde instanties gelijkgesteld worden aan de opleiding van zorgkundige.

3. Je beschikt over een certificaat waaruit blijkt dat je beschikt over de competenties van zorgkundige, verkregen door:

  • het slagen van het programma van het eerste jaar van de opleiding van verpleegkundige (60 ECTS van een bachelordiploma)
  • geslaagd zijn in een zowel theoretische als klinische opleiding betreffende de ouderenzorg (in het eerste jaar of later)
  • met vrucht minstens 150 uren stage aan het bed van de patiënt te hebben doorlopen - inclusief ouderenzorg (in het eerste jaar of later)

De activiteiten die een verpleegkundige mag delegeren aan een zorgkundige en de voorwaarden waaronder de zorgassistent ze mag uitvoeren, zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 12.01.2006, gewijzigd door het koninklijk besluit van 27.02.2019, dat in werking treedt op 01.09.2019.

Leestip!

Welke activiteiten en zorg kan een thuisverpleegkundige delegeren aan een zorgkundige?

Wie mag de aanvullende handelingen verrichten die op de lijst voor 1 september 2019 staan?

✔️ De personen die vanaf 1 september 2019 voldoen aan de voorwaarden voor registratie als zorgkundige zoals bepaald in artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels voor de registratie als zorgkundige, en voor wie het opleidingsprogramma ten minste 150 effectieve uren omvat die betrekking hebben op het verrichten van deze activiteiten, waarvan niet meer dan de helft uit werkervaring bestaat.

Met andere woorden

Zorgkundigen die na 01-09-2019 afstuderen aan opleidingsinstituten die het nieuwe opleidingsprogramma hebben geïmplementeerd.

✔️ De personen die vóór 1 september 2019 voldoen aan de voorwaarden voor registratie als verpleegkundig assistent zoals bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels voor de registratie als verpleegkundig assistent, en die kunnen aantonen dat zij met succes een aanvullende opleiding van 150 effectieve uren hebben gevolgd (waarvan niet meer dan de helft bestaat uit werkervaring) waaruit blijkt dat zij de bekwaamheid hebben verworven om de in de uitbreiding van de bekwaamheden bedoelde verpleegkundige handelingen te verrichten.

Met andere woorden

Zorgkundigen die op 01-09-2019 zijn afgestudeerd en die het aanvullende opleidingsprogramma van 150 uur met succes hebben afgerond.

Opmerking 

➡️ De zorgkundigen in de gezondheidszorg die vóór 1 september 2019 zijn geregistreerd, zijn niet verplicht een opleiding te volgen voor de activiteiten op de lijst van 1 september 2019. Maar zonder deze aanvullende opleiding zullen zij deze aanvullende verpleegkundige handelingen niet kunnen verrichten. Zij zullen zich moeten beperken tot de in 2006 opgestelde lijst.

➡️De FOD Volksgezondheid heeft geen specifiek visum of identificatie opgesteld voor de zorgkundigen met uitgebreide bevoegdheden. Het is dus de verantwoordelijkheid van de delegerend verpleegkundige om na te gaan of de zorgkundige over de competenties beschikt om de 5 extra handelingen te verrichten die zijn opgenomen in de lijst van 1 september 2019.

Kan een student in de verpleegkunde in de thuiszorg werken?

Een student verpleegkunde kan in de thuiszorg werken, indien en alleen indien zij haar visum voor verpleegkundig assistent kan verkrijgen.

Een certificaat is nodig om te verifiëren dat de student aan de vereisten voldoet. Dit getuigschrift wordt afgegeven door de school waar de cursus werd gegeven.

De student zal moeten voldoen aan het RIZIV-reglement voor zorgkundigen.

Het RIZIV-nummer

Het RIZIV-nummer kan worden aangevraagd bij ontvangst van het visum.

De verantwoordelijke van het team van verpleegkundigen waarin je gaat werken, moet het RIZIV-nummer aanvragen bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV.

Als je dit RIZIV-nummer zelf wil aanvragen, dan moet je jouw band met het team van thuisverpleegkundigen kunnen bewijzen.

Leestip!

De voorwaarden voor een equipe van thuisverpleegkundigen om met zorgkundigen te werken

Meer te weten komen over onze software voor verpleegkundigen 'CareConnect Mobi33'? 

👉 Bezoek onze website! 

Bron voor dit artikel:

*https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/zorgkundigen/Paginas/default.aspx