Samenwerking tussen thuisverpleegkundigen

Frederik De Schrijver
Oct 26, 2021 8:15:00 AM
4 min leestijd

De samenwerking tussen thuisverpleegkundigen was 1 van de thema's die ter sprake kwam tijdens het VBZV-congres. Wat kan zo'n samenwerking inhouden en hoe leg je deze vast? Jellina Buelens van advocatenkantoor Arcas Law licht toe.

Op 14 oktober was het zover: opnieuw een fysiek congres van het VBZV in het Kinepolis Event Center te Antwerpen. Standhouders, keynote speakers en thuisverpleegkundigen tekenden present. Onze man ter plaatse snoof de sfeer op en volgde onderstaande 3 keynotes:

 • Samenwerking tussen collega's - Jellina Buelens, Arcas Law
 • De kwaliteitswet voor verpleegkundigen - Ann Dierickx, Dewallens & Partners
 • Hoe zien huisartsen de toekomst van de thuisverpleging? - Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica (dit artikel komt snel op onze blog)

In dit artikel hebben we het over de samenwerking tussen thuisverpleegkundigen op basis van de keynote van Jellina Buelens.

De samenwerking tussen thuisverpleegkundigen

Het doel van de samenwerking tussen thuisverpleegkundigen

Er kunnen verschillende doelen zijn voor het aangaan van een dergelijke samenwerking:

 • het bieden van hoogstaande gezondheidszorg;
 • het organiseren van een passende werkverdeling;
 • het optimaal verzekeren van de continuïteit van de zorgen;
 • het delen van kosten;
 • poolen van inkomsten;
 • ...

Hoe organiseer je een samenwerking tussen thuisverpleegkundigen?

1. Horizontale samenwerking

Deze vorm van samenwerken houdt de gezamelijke exploitatie van een praktijk in.

Juridische vorm

Bij deze samenwerking heb je de keuze tussen volgende juridische vormen:

 • samenwerkingsovereenkomst: indien er enkel organisatorische afspraken worden gemaakt

 • kostenassociatie: indien (ook) kosten worden gedeeld tussen de verpleegkundigen

 • vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid: indien (ook) inkomsten worden gedeeld tussen de verpleegkundigen

 • vennootschap met rechtspersoonlijkheid
Voorwerp van de samenwerking

De correcte omschrijving van het voorwerp van de samenwerking is heel belangrijk. Hiervoor moet je bepalen welke activiteit onder de samenwerking valt en of dit volledig of partieel is.

👉 Komt alles in de pool terecht of uitsluitend bepaalde activiteiten? Bijvoorbeeld inclusief of exclusief inkomsten uit wetenschappelijke activiteiten, vervangingen in andere kringen, ...

Overleg en besluitvorming

Alles staat of valt bij een goede organisatie. Zorg voor regelmatige vergaderingen en bepaal hoe frequent jullie vergaderen en wie een vergadering kan bijeenroepen.

Formaliseer dit ook bij grotere samenwerkingen door o.a. het versturen van uitnodigingen met de vastgelegde agendapunten, het regelen van de aanwezigheden, de punten waarover gestemd zal worden en hoe een stemming verloopt. Is dit via een gewone of gekwalificeerde meerderheid? Is er unanimiteit nodig bij belangrijke zaken zoals de wijziging van de overeenkomst, de aanvaarding of uitsluiting van een lid, ...?

Zorg ook voor een agenda en/of verslagen voor de duidelijkheid en als bewijslast.

Financiële werking

Voor de financiële werking van een dergelijke samenwerking is het belangrijk te weten wat de inkomsten en kosten zijn van de associatie. En om vervolgens een bewuste keuze te maken: wordt alles gedeeld of alleen de kosten?

Leg op voorhand ook de verdeelsleutel vast wanneer je inkomsten en/of kosten gaat delen. 

En maak duidelijke afspraken: wat doen jullie bij onevenwichtige situaties, bij onderprestatie van een samenwerkende collega, ...

Uitbreiding van de associatie

Leg ook vast hoe een eventuele uitbreiding van de bestaande associatie zal verlopen. Wie beslist hierover en indien er een stemming nodig is, hoe verloopt deze dan? 

Maak ook afspraken over een eventuele proefperiode die doorlopen moet worden en of er een financiële inloop wordt gevraagd.

Solidariteit

Maak op voorhand duidelijke afspraken over onderstaande zaken:

 • Afwezigheid: ivm zwangerschap, ziekte, invaliditeit en ongeval
 • Vakantieregeling
 • Vervanging: vanaf wanneer, wie kiest de vervanging en wie betaalt deze?
 • Invloed op lidmaatschap: bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid van 2 ononderbroken jaren waarbij het lidmaatschap stopt van rechtswege

2. Verticale samenwerking

Hierbij sluit je je als thuisverpleegkundige aan bij de praktijk van een andere thuisverpleegkundige en wordt de werking van de praktijk niet per definitie gezamenlijk bepaald.

Dit kan als zelfstandige via een samenwerkingsovereenkomst of als werknemer via een arbeidsovereenkomst.

Voornamelijk de zelfstandige verticale samenwerking werd toegelicht.

Financiële afspraken

2 belangrijke zaken die je dient vast te leggen:

 1. Op welke manier wordt er bijgedragen in de kosten (reëel of procentueel?)
 2. Wie int de erelonen? Is dit de verpleegkundige zelf? Indien niet: wanneer wordt er betaald en wat gebeurt er met betwiste prestaties?
Beëindigingsmodaliteiten

Denk op voorhand na over de samenwerkingsovereenkomst die jullie sluiten: is dit een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur?

Kies je voor een overeenkomst voor onbepaalde duur, leg dan zeker contractueel vast op welke manier de samenwerkingsovereenkomst kan beëindigd worden. Volgende zaken moet je hierin zeker opnemen:

 • opzegtermijn
 • ingaan van de opzegtermijn
 • manier van opzegging
 • eventueel een niet-concurrentiebeding?
Niet-concurrentiebeding

Bepaal op voorhand heel duidelijk of er een niet-concurrentiebeding dient te worden voorzien en hoe jullie dit niet-concurrentiebeding desgevallend zien en willen toepassen.

 • Is het van toepassing tijdens en/of na de samenwerking?
 • Zijn er bepaalde beperkingen bij de toepassing ervan? Denk bijvoorbeeld aan de reden waarom de samenwerking wordt beëindigd, wie deze beëindigt en wanneer dit gebeurt.
 • Is enkel toegelaten indien het beding beperkt is in activiteit (slechts tot degene die direct concurrerend zijn), duur (de tijd noodzakelijk voor een bepaalde doelstelling) en ruimte (tot exact omlijnde regio die redelijk is in functie van de situatie). Het niet-concurrentiebeding kan steeds ter toetsing worden voorgelegd aan de rechtbank. Het is aan de rechter om te beoordelen of de ‘begrenzingen’ redelijk zijn. Neem voor de zekerheid ook een matingsbeding op in de overeenkomst, zodat het niet-concurrentiebeding zou kunnen worden gematigd indien de rechter zou oordelen dat het te ruim werd geformuleerd. Zonder matigingsbeding kan de rechter het niet-concurrentiebeding nietig verklaren indien deze zou oordelen dat het te ruim werd geformuleerd.
Opgelet voor schijnzelfstandigheid

De feitelijke manier van samenwerken is hier doorslaggevend en de vraag is of er sprake is van een gezagsrelatie. Hou hiervoor rekening met de volgende parameters:

 • de wil der partijen zoals die in hun overeenkomst werd uitgedrukt;
 • de (afwezigheid van) vrijheid van organisatie van de werktijd door de verpleegkundige;
 • de (afwezigheid van) vrijheid van organisatie van het werk door de verpleegkundige;
 • de (on)mogelijkheid een hiërarchische controle uit de oefenen op de verpleegkundige.

Een rechter is immers niet gebonden door de kwalificatie van "zelfstandige" en kan beslissen een herkwalificatie te doen naar werkgever-werknemersrelatie. Deze herkwalificatie heeft wel een aantal gevolgen:

 • de terugvordering van de betaalde sociale bijdragen door 'werknemer' van 'werkgever';
 • het risico op een strafrechtelijke veroordeling;
 • de werkgever die aansprakelijk gesteld kan worden voor beroepsfouten van de werknemer (met uitzondering van bedrog, zware fout of herhaalde lichte fout).
Opgelet voor fraude

Helaas worden er heel wat medische behandelingen aangerekend die niet eens gebeurden. Het RIZIV gaat hier niet licht over en de gevolgen kunnen groot zijn. Maak hier dus op voorhand contractuele afspraken over!

Wie is verantwoordelijk voor de vastgestelde inbreuken?

 • de vermoedelijke dader;
 • de zorgverlener die het voorschrift / getuigschrift heeft ondertekend;
 • gelijkgesteld met zorgverleners: personen die zorgverleners tewerkstellen, de zorgverlening organiseren, de inning organiseren van de door de verzekering geneeskundige zorgen verschuldigde bedragen.

Besluit

Jellina Buelens van Arcas Law geeft 3 gouden tips:

 1. zorg voor schriftelijke overeenkomsten;
 2. die afgestemd zijn op het doel en het voorwerp van jullie samenwerking;
 3. in een duidelijke en juridische verantwoorde formulering.

Laat je hiervoor dus professioneel begeleiden om risico's te vermijden.

Meer te weten komen over onze software voor verpleegkundigen 'CareConnect Mobi33'? 

👉 Bezoek onze website! 

Ook interessant:

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.