Nationale overeenkomst voor verpleegkundigen

De nationale overeenkomst voor verpleegkundigen wordt gesloten voor een periode van één jaar.  Deze wordt vervolgens van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd, zonder dat zij opnieuw hoeft te worden ondertekend en zonder enige aanpassing. Misschien is dat de reden waarom we vergeten wat er juist in staat. Een opfrissing!

De nationale overeenkomst tussen verpleegkundigen en verzekeringsinstellingen

Wat houdt de nationale overeenkomst in?

De Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen bepaalt de cruciale verbintenissen tussen de verpleegkundigen en de verzekerings-maatschappijen. Deze commissie heeft de nationale overkomst (W/97) opgesteld en gesloten in 1997 en ze kan alleen aangepast worden via een wijzigingsclausule.

De overeenkomst regelt de financiële en administratieve betrekkingen tussen de patiënten en de verzekeraars enerzijds, en de beoefenaars van de verpleegkunde anderzijds.

Wat wordt er in deze overeenkomst onder andere bepaalt?

 • Prijzen en vergoedingen (artikel 3). Bepaalde categorieën patiënten kunnen ook baat hebben bij een intensievere interventie.
 • Vergoeding van bepaalde vervoerkosten (artikel 4).
 • De procedures voor de certificering van de prestaties, de toepassing van het systeem van derdebetalersregeling (artikelen 6 en 7) en de inning van het remgeld (artikel 8).
 • De mogelijke gevolgen van niet-naleving van de nationale overeenkomst.
 • Corrigerende maatregelen in geval van overschrijding van de begrotingsdoelstellingen (artikel 10).
 • Thuisverpleging en het zorgtraject van de diabetespatiënt (artikel 10 bis).

Op 1 januari 2018 heeft het Comité van het Verdrag een nieuwe, twaalfde wijziging aangenomen: W/97 duodecies De inhoud van de overeenkomst en de wijzigigng kan je integraal lezen op de website van het RIZIV.

Toetreding tot en naleving van de nationale overeenkomst

Uit de statistieken van de RIZIV-databank van alle beoefenaars van de verpleeg-kunde blijkt dat 86% van de verpleegkundigen begin 2021 geconventioneerd is. Als we de actieve zorgverleners in de sector van de thuiszorgsector in aanmerking nemen, zou dit cijfer veel hoger moeten liggen.

Niet-naleving van de overeenkomst kan boetes tot gevolg hebben. In bepaalde omstandigheden voorziet het in

 • de eenzijdige opzegging van de overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd;
 • de uitsluiting uit het systeem van derdenbetalersregeling;
 • het betalen van vergoedingen aan het RIZIV.

Een aantal belangrijke zaken uit het nationaal akkoord voor verpleegkundigen

1. Rurale vergoedingen

Art. 4.§ 2. << Voor de verstrekkingen die worden verricht bij de rechthebbende thuis of in zijn verblijfplaats die gelegen zijn in een van de hierna vermelde gemeenten, wordt bovendien voor elke verzorgingszitting een bedrag dat overeenstemt met 0,546 W (codenr. 418913) toegekend, dat forfaitair alle bijkomende verplaatsings-kosten van de verpleegkundigen dekt. >>

De lijst van de betrokken gemeenten is te vinden in de tekst van de overeenkomst. Via jouw software kan je deze verplaatsingskosten automatisch regelen.

Rurale vergoedingen via CareConnect Infiplus en CareConnect Soft33

Onze software is ontwikkeld om deze info automatisch te verwerken. De enige voorwaarde: de postcode en de gemeente waar de zorg wordt verleend moeten correct geselecteerd zijn in het dossier van de patiënt.

👉 Voorbeeld: Voor de entiteit Jodoigne (postcode 1370) is de toeslag van toepassing op de gemeenten Dongelberg, Jauchelette, Lathuy, Mélin, Piétrain, St-Jean-Geest, St-Remy-Geest en Zetrud-Lumay, maar niet op het centrum van de entiteit Jodoigne.

2. Het getuigschrift voor verstrekte hulp, het enige officiële document

Art. 7. § 1. << De in artikel 1 bedoelde verpleegkundige reikt aan de rechthebbende het getuigschrift voor verstrekte hulp uit of voegt het getuigschrift of het document, in geval van toepassing van de derdebetalersregeling, bij de ereloonnota die naar de verzekeringsinstelling wordt gestuurd. >>

Het is onjuist te denken dat de afgifte van deze getuigschriften voor verstrekte hulp is afgeschaft! In één specifiek geval, namelijk de toepassing van het betalingssysteem van derden met een elektronische indiening via het MyCareNet-platform, hoeven ze niet langer te worden afgedrukt.

In alle andere gevallen moet een getuigschrift voor verstrekte hulp (GVVH of GVVH model D voor verpleeggroepen) worden afgedrukt. Voor individuele facturen (GVVH) moeten, in het geval van forfaitaire facturering, ook de bijlagen 36bis worden bijgevoegd.

Tip!

Voor individuele facturen is het toegestaan om een getuigschriftenboekje te gebruiken. Je kan dit op A4-vellen printen vanuit jouw software en vervolgens de codes handmatig kopiëren.

3. Wanneer moet ik mijn prestaties factureren? Binnen 30 dagen!

Art. 7. § 2. << De in artikel 1 bedoelde verpleegkundige die heeft geopteerd voor de
derdebetalersregeling, stuurt naar elk ziekenfonds of gewestelijke dienst van de
verzekeringsinstelling iedere maand en vóór het einde van de maand na die waarin de verstrekkingen zijn verleend, zijn ereloonnota die de getuigschriften voor verstrekte hulp en een in tweevoud opgemaakte verzamelstaat omvat; op die staat zijn de naam van de rechthebbenden, het bedrag van de tegemoetkomingen per rechthebbende en het totaal door de verzekeringsinstelling verschuldigd bedrag vermeld. >>

Sommige verpleegkundigen hebben de gewoonte hun prestaties meer dan één keer per maand te factureren en sommigen factureren te laat waarbij ze zich zelfs laten leiden door de verjaringstermijn van 2 jaar.

Het is wettelijk bepaald dat bij toepassing van het systeem van derdebetalersregeling de prestaties moeten worden gefactureerd vóór het einde van de maand die volgt op de maand waarin zij zijn verleend. Met andere woorden: prestaties die in april zijn verleend, moeten vóór 31 mei door de ziekenfondsen zijn ontvangen.

De DGEC (Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV) is eind 2020 een campagne gestart om ervoor te zorgen dat dit artikel van de overeenkomst wordt nageleefd.

4. Gemiddeld minimumaantal bezoeken voor forfait A, forfait B en forfait C patiënten

Art. 10. << De begrotingsdoelstelling voor de verstrekkingen uit artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen wordt vastgesteld op grond van de terzake geldende wetsen verordeningsbepalingen. (...) 

Bovendien wordt voor de forfaits A en B het gemiddeld aantal bezoeken per patiënt en per verzorgingsdag geraamd op grond van de volgende gemiddelden :

 • voor het forfait A : gemiddeld 1,15 bezoeken per verzorgingsdag
 • voor het forfait B : gemiddeld 1,40 bezoeken per verzorgingsdag
 • [voor het forfait C: gemiddeld 2 bezoeken per verzorgingsdag]

Het gemiddeld aantal bezoeken wordt berekend op alle patiënten samen (...) en per tijdvak van één maand.

De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om te waarborgen dat de aanrekening van de forfaits overeenstemt met een minimum gemiddeld aantal bezoeken. >>

Met andere woorden:

✔️ Alle patiënten met forfait A moeten meer dan één keer per dag gezien worden! Gemiddeld: 1,15 ➡️ d.w.z. 1 op de 6 patiënten moet tweemaal per dag worden gezien.

✔️ Alle patiënten met forfait B moeten meer dan één keer per dag gezien worden!
Gemiddeld: 1,40 ➡️ d.w.z. 1 op (bijna) 2 patiënten moet tweemaal per dag worden gezien.

Ons advies

Het gebeurt dat verpleegkundigen gemakshalve of wegens tijdswinst niet alle verrichte prestaties coderen, omdat het in rekening te brengen bedrag toch niet verandert. Maar dit is niet correct en we vragen je om al je prestaties te coderen.

Waarom moet je alle verrichte prestaties bij een patiënt met een vaste forfait  toch registreren?

 • om artikel 10 van de nationale overeenkomst te respecteren en na te leven;
 • om consistent te zijn tussen wat wordt verstrekt en gecertificeerd om een volledig verpleegkundig dossier te hebben;
 • om de waarde van het werk van de verpleegkundige in de thuiszorg te verhogen doordat statistieken getrokken kunnen worden die de werkelijk uitgevoerde werklast aangeven.

Tip !

In onze software kan je de berekening van deze gemiddelden (voor forfait A, forfait B en forfait C) weergeven in de statistiekmodules.

Vind je dit artikel interessant?

➡️ Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het nieuws uit de wereld van de verpleeg-kundige.

👉 Om onze blog en nieuwsbrief voor verpleegkundigen zo interessant mogelijk te houden, willen we graag weten over welke onderwerpen jij graag leest. Geef hier je voorkeuren door!
Gebruik onze Mobi33 applicatie om alle verrichtingen gemakkelijk te registreren! 

👉
Bezoek onze Mobi33 website voor meer informatie!