Wat zijn de essentiële formaliteiten om te starten in de thuiszorg?

Als je verpleegkundige of zorgkundige bent en je wilt jouw beroep bij de patiënt thuis uitoefenen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen en bepaalde administratieve formaliteiten vervullen. Deze formaliteiten zijn van essentieel belang, ongeacht het soort organisatie waar je wilt toetreden. Welke zijn deze formaliteiten?

Wie kan en mag er thuiszorg verlenen?

Een verpleegkundige, ongeacht de specialisatie, een zorgkundige of een student kan zorg verlenen bij de patiënt thuis als hij of zij in het bezit is van een visum en een RIZIV-nummer.

Het visum

Het visum geeft je de toegang tot jouw beroep. Het is je ‘licence to practise’ want je hebt het nodig om te kunnen werken. Het visum wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid na inschrijving bij een van de gemeenschappen:

1. De verpleegkundige

Gediplomeerde verpleegkundigen krijgen hun visum automatisch. Als dat niet het geval is, kan je je online aanmelden bij de FOD Volksgezondheid. Je hebt hiervoor je elektronische identiteitskaart en het diploma of het getuigschrift van jouw studies nodig.

Je hebt zelf toegang tot je visum via het downloadportaal van zodra dit werd toegekend. Je kan het op ieder moment eenvoudig downloaden met jouw elektronische identiteitskaart.

Als je een buitenlands diploma hebt en een visum wilt aanvragen om in België te werken, moet een speciale procedure worden gevolgd.

Starten als zelfstandig verpleegkundige?

👉 Download nu jouw gratis startersgids!

2. De zorgkundige

Beschikt over een getuigschrift van het tweede jaar van de derde graad van het secundair onderwijs, richting «personenzorg», onderafdeling «hulp aan de personen» van het secundair technisch onderwijs of het beroepsonderwijs, en je hebt een opleiding van zorgkundige gevolgd. Dit is een opleiding van één studiejaar in het kader van voltijds onderwijs of het gelijkwaardige in het onderwijs voor sociale promotie.

of

Heeft een opleiding gevolgd in sociale promotie of een beroepsopleiding die, samen met elders verworven bekwamingen door de bevoegde instanties gelijkgesteld worden aan de opleiding van zorgkundige.

of

Bezit een certificaat waaruit blijkt dat je beschikt over de competenties van zorgkundige, verkregen door:

  • het slagen van het programma van het eerste jaar van de opleiding van verpleegkundige (60 ECTS van een bachelordiploma)
  • geslaagd zijn in een zowel theoretische als klinische opleiding betreffende de ouderenzorg (in het eerste jaar of later)
  • met vrucht minstens 150 uren stage aan het bed van de patiënt te hebben doorlopen - inclusief ouderenzorg (in het eerste jaar of later)

3. De student

Een leerling verpleegkunde kan in de thuiszorg werken, indien en alleen indien hij of zij een visum voor verpleegkundig assistent kan verkrijgen. Er zal een certificaat nodig zijn om te verifiëren dat de student aan de vereisten voldoet. Dit certificaat moet worden aangevraagd bij de school waar de cursus is gevolgd. De student zal moeten voldoen aan het RIZIV-reglement voor zorgassistenten.

Weetje!

Als je het visum hebt, betekent dat je diploma geldig is en dat je lichamelijk en geestelijk in staat bent om het beroep uit te oefenen. Dat is noodzakelijk om het RIZIV nummer te verkrijgen.

 

Het RIZIV-nummer

Zonder dit nummer mag je geen thuiszorg verlenen. Je vraagt jouw RIZIV-nummer aan met de volgende gegevens:

  • een kopie van jouw diploma, met het visum,
  • je nationaal nummer,
  • een adres in België. Je ontvangt je nummer op dit adres.

Gebruik hiervoor het specifieke formulier en doe dit bij voorkeur via e-mail. In dat geval ontvang je jouw RIZIV-nummer per e-mail. Anders ontvang je dit per post.

Weetje!

De datum van je inschrijving bij het RIZIV mag in geen geval vroeger zijn dan de datum waarop je jouw visum krijgt.

Het nummer bestaat uit elf cijfers en is een unieke identificatiecode die begint met een 4 voor verpleegkundigen en meestal met een 8 voor zorgassistenten. Je kan de lijst van bevoegdheidscodes zelf raadplegen.

riziv-nummer

Weetje!

Er bestaat geen accreditatie voor het diploma basisverpleegkunde. Op basis van ervaring of aanvullende opleiding kan je bij de Gemeenschappen een aanvraag indienen voor de erkenning van een specialisatie, d.w.z. een "bijzondere beroepstitel" of een "bijzondere beroepskwalificatie".

Opmerkingen

De wet legt de rechtsgrondslag vast voor de uitoefening van het beroep van verpleegkundige in België (hoofdstuk 4 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015).

Er is een lijst van technische verpleegkundige diensten en een lijst van handelingen die door een arts kunnen worden toevertrouwd aan beoefenaars van de verpleegkunde, alsmede de uitvoeringsmodaliteiten van deze diensten en handelingen en de kwalificatievoorwaarden waaraan beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen.

Bij de patiënt thuis worden alleen de in artikel 8 van de NPS opgesomde en overeenkomstig de bepalingen van de NPS uitgevoerde verplegingsdiensten door de zorgverzekering terugbetaald. De diensten van verpleegkundigen worden ingedeeld naar de plaats/tijd waarop zij worden verricht en naar de aard van de dienst (verpleegkundige zittingen, forfaitaire vergoedingen, specifieke technische diensten, enz.) De nomenclatuur bevat ook toepassingsregels waarin de voorwaarden voor terugbetaling van een of meer diensten worden toegelicht.

 

Overige administratieve formaliteiten

1. Inschrijving / verificatie MyRIZIV

Via MyRIZIV kan je op een veilige en eenvoudige manier met het RIZIV communiceren. Je kan er je contactgegevens, werkadressen en conventiegegevens doorgeven. In het geval van financiële interventies kan je ook de nodige financiële gegevens meedelen en het betalingsoverzicht raadplegen. Via dit kanaal is het ook mogelijk bepaalde forfaitaire interventies aanvragen. Een eenvoudige registratie is voldoende.

2. Keuze van overeenkomst en derdebetalersregeling

De Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen bepaalt de cruciale verbintenissen tussen de verpleegkundigen en de verzekerings-maatschappijen. Deze commissie heeft de nationale overkomst (W/97) opgesteld en gesloten in 1997 en ze kan alleen aangepast worden via een wijzigingsclausule.De overeenkomst regelt de financiële en administratieve betrekkingen tussen de patiënten en de verzekeraars enerzijds, en de beoefenaars van de verpleegkunde anderzijds.

De praktijk van de derdebetalersregeling maakt het mogelijk zich rechtstreeks tot de ziekenfondsen te wenden voor de facturering van de vergoedingen voor thuisverpleging.

Een grote meerderheid van de aanbieders heeft voor beide systemen tegelijk gekozen.

Meer info

*Over de nationale overeenkomst : https://blog.corilus.be/nurse/nationale-overeenkomst-verpleegkundigen 

*Over de derdebetalingsregeling:
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/informatie-algemeen/Paginas/derdebetalersregeling-zorgverlener.aspx 

3. Het inlezen van eID

Sinds 1 oktober 2017 moet je als verpleegkundige in de thuiszorg de derdebetalersregeling elektronisch toepassen via het MyCareNet-platform en bij elk contact de identiteit van patiënten elektronisch verifiëren. Het systeem is gekoppeld aan de beheers- en factureringssoftware die de factureringsverantwoordelijke heeft gekozen.

 

Meer te weten komen over onze software voor verpleegkundigen 'CareConnect Nurse'? 

👉 Bezoek onze website!