De voorwaarden voor een equipe van thuisverpleegkundigen om met zorgkundigen te werken

Sinds 1 januari 2014 kunnen structurele equipes binnen de thuisverpleging zorgkundigen opnemen om een deel van de zorg aan hen te delegeren. Hierdoor kan deze zorg over meer zorgverleners worden gespreid en is er dus meer tijd en aandacht voor de patiënt.

Voorwaarden voor de equipe van thuisverpleegkundigen

Een structurele equipe van thuisverpleegkundigen kan zorgkundigen opnemen als ze voldoen aan de volgende 4 voorwaarden:

1. Ze gebruikt een uniek derdebetalersnummer

Opgelet  !

Indien je jouw rondes deelt met andere zorgverleners en je diensten afzonderlijk factureert, voldoe je niet aan de voorwaarde.

2. Ze bestaat uit minstens 4 gegradueerde of gebrevetteerde verpleegkundigen:

✔️die elk toegetreden zijn tot de nationale overeenkomst

✔️die de verpleegkunde in hoofdberoep uitoefenen

Opgelet !

"In hoofdberoep" betekent jouw belangrijkste bron van inkomsten. Als je twee activiteiten hebt, zal een attest van je sociaal verzekeringsfonds jouw aansluitingsstatus als hoofd- of bijberoep vermelden.

✔️die voor elke maand gezamenlijk minstens 4.000 W-waarden aan verstrekkingen uit artikel 8 geattesteerd hebben (buiten de verstrekkingen waarbij zorgkundigen de verzorging geheel of gedeeltelijk hebben uitgevoerd) en dit tijdens een periode van 6 maanden voorafgaand aan de maand waarin een geattesteerde verstrekking werd verleend door een zorgkundige

Opgelet !

In 2021, 1W = 4,792593 €, dus 4000 W = 19 170,372 €

✔️die daadwerkelijk hebben meegewerkt aan een aspect van de zorg van de patiënten, met uitsluiting van administratieve of coördinerende aspecten

3. Ze heeft interne afspraken gemaakt die beantwoorden aan een richtlijn, vastgelegd door het Verzekeringscomité, over de praktische modaliteiten van de delegatie van verpleegkundige activiteiten aan zorgkundigen en de samenwerking tussen de leden van de equipe.

Interne afspraken worden schriftelijk vastgelegd door het hoofd van het organisatieteam. Deze overeenkomsten bevatten ten minste de volgende gegevens:                                                                                                                                  
 • naam en rijksregisternummer van de verantwoordelijke van de structurele equipe;
 • bepaling dat de equipe voldoet aan de voorwaarden vermeld in § 12 van artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen;
 • specifieke bepalingen rond de delegatie van verpleegkundige activiteiten aan
  zorgkundigen;
 • specifieke bepalingen en afspraken rond het uitvoeren van controlebezoeken;
 • concrete afspraken over de beschikbaarheid van een verpleegkundige;
 • de concrete organisatie van het gezamenlijk patiëntenoverleg en rapportering;
 • de bepaling dat de eerste verzorgingszitting aan een nieuwe patiënt van die structurele equipe door een verpleegkundige moet worden afgelegd;
 • de bepaling dat de naleving van deze afspraken een voorwaarde is voor de
  verzekeringstegemoetkoming.

 

Elk lid van de structurele equipe, zorgkundigen inbegrepen, moet kennis nemen van deze interne afspraken en zich ertoe verbinden die na te leven. Daartoe ondertekent hij een document waarin deze interne afspraken zijn opgenomen of waarin uitdrukkelijk wordt verwezen naar die interne afspraken. Deze interne afspraken moeten op eenvoudige wijze ter beschikking worden gesteld van elk lid van de structurele equipe.

Opgelet!

Juridische hulp kan hierbij nuttig zijn. Vertrouw hiervoor op een deskundige professional.

4. Ze heeft ons een verklaring op erewoord bezorgd, overeenkomstig een richtlijn van het Verzekeringscomité, met daarin ten minste de gegevens die toelaten de equipe te identificeren.

Deze verklaring op erewoord wordt schriftelijk opgesteld door de verantwoordelijke van de structurele equipe en door hem ondertekend. Deze equipe voldoet aan de voorwaarden vermeld in § 12 van artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en mag dus met zorgkundigen werken.

De verklaring op erewoord bevat ten minste de volgende gegevens:                             
 • naam en groepsnummer derdebetalersregeling van de structurele equipe;
 • naam en rijksregisternummer van de verantwoordelijke van de structurele equipe;
 • lijst met de naam, rijksregisternummer en de contractuele link met de structurele equipe (arbeidsovereenkomst / samenwerkingsovereenkomst / afschrift van de beraadslaging van de inrichtende macht) van elk lid van de structurele equipe op het moment van de ondertekening van deze verklaring;
 • verklaring dat de equipe bij elke attestering van de toegelaten verpleegkundige handelingen door een zorgkundige na delegatie door een verpleegkundige, aan de voorwaarden vermeld in § 12 van artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen voldoet;
 • verklaring dat de leden van de structurele equipe kennis hebben genomen van de betrokken regelgeving (artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en het KB van 12 januari 2006);
 • verklaring van de leden van de structurele equipe dat ze zich ertoe verbinden om de betrokken regelgeving te respecteren alsook de interne afspraken die opgesteld werden volgens de richtlijn die door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging is vastgelegd.

 

👉De originele versie van deze ondertekende verklaring op erewoord moet aangetekend worden toegezonden aan:

RIZIV
Dienst geneeskundige verzorging – Individuele zorgverleners
Verpleegkundigen
Tervurenlaan, 211
1150 Brussel


☝️Een kopie van deze ondertekende verklaring op erewoord moet bewaard worden door de verantwoordelijke van de structurele equipe.

Voorwaarden voor de zorgkundige

Een zorgkundigen die in een structurele equipe van verpleegkundigen wil werken, moet een RIZIV-nummer hebben.

Als verantwoordelijke van een equipe van verpleegkundigen vraag je best zelf het RIZIV-nummer aan voor de zorgkundige die wil werken in uw equipe.

Je kan de informatie raadplegen op onze HealthPages.

Welke verpleegkundige activiteiten kan je delegeren aan zorgkundigen?

De volledige lijst van activiteiten die een verpleegkundige kan delegeren is te vinden in onze blog "Activiteiten en zorg die een thuisverpleegkundige aan een zorgkundige kan delegeren".

Belangrijke zaken :

✔️Zorgkundigen mogen geen verstrekkingen uitvoeren die de ziekteverzekering terugbetaalt aan palliatieve patiënten.

✔️Zorgkundigen mogen maximum 25% van de basisverstrekkingen van de structurele equipe uitvoeren, zowel in het kader van de forfaits als in het kader van de verstrekkingen die de equipe per akte uitvoert gedurende 1 kalendermaand.

Opgelet !

Met andere woorden, deze 25% is het percentage van het aantal bezoeken (niet het aantal verstrekkers, patiënten, ...).

✔️Alleen een verpleegkundige kan activiteiten delegeren aan een zorgkundige (d.w.z. niet een arts, niet een verloskundige, niet een andere zorgverlener of een andere gezondheidswerker). Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige om de gezondheidstoestand van de patiënt te beoordelen voordat zij bepaalde handelingen aan een zorgkundige delegeert.

Controlebezoeken door de verpleegkundige

Wanneer je als verpleegkundige verpleegactiviteiten delegeert aan een zorgkundige, ben je verplicht controlebezoeken af te leggen.

 Tijdens deze controlebezoeken :

 • moet je nagaan of deze delegatie correct verloopt;
 • moet je zelf de verzorging verlenen die nodig is tijdens dit bezoek, eventueel in aanwezigheid van de zorgkundige.
Opgelet !
De verzorging van de patiënt mag enkel over verschillende verzorgingszittingen gespreid worden om medische redenen, die vermeld zijn op het voorschrift. Deze regel blijft van toepassing op de dagen dat je controlebezoeken verricht.

Bezoekfrequentie

Breng minstens één keer per maand een controlebezoek bij elke patiënt waar een zorgkundige verpleegkundige activiteiten verleent, behalve:

Behalve :

 • in het kader van forfaits A: breng minstens 2 keer per maand een controlebezoek
 • in het kader van forfaits B: breng minstens 4 keer per maand een controlebezoek
 • in het kader van forfaits C: breng minstens 1 keer per dag een controlebezoek

Opgelet ! 

De frequentie en de tijdstippen van die controlebezoeken moeten:          

▶️adequaat zijn vanuit de zorgsituatie van de patiënt              ▶️gemotiveerd worden in een verpleegdossier

Hoe moet je de zorg attesteren die gedelegeerd is aan zorgkundigen?

Voor diensten die worden gefactureerd via MyCareNet :

 • De zorgkundigen gebruiken de mobiele applicatie met hun ID om de kaart te lezen.
 • In de factureringsbestanden (=elektronische certificaten) moet voor elk bezoek de identificatie van de verpleger (die certificeert) en de zorgkundige (die verstrekt) worden vermeld.
Buiten MyCareNet :

 • Je kan een getuigschrift voor verstrekte hulp opmaken en ondertekenen om in eigen naam de activiteit te attesteren die je aan de zorgkundige hebt gedelegeerd.
 • Let erop dat je de zorgkundige identificeert via zijn RIZIV-nummer en de verleende verstrekkingen. Doe dat op het getuigschrift voor verstrekte hulp of op een gelijkwaardig document.
 • De honoraria dekken de verstrekkingen en ook alle aspecten van controle en toezicht.

Opgelet !

In het bewijsstuk voor de patiënt moeten de namen worden vermeld van de verpleegkundigen en zorgkundigen die betrokken zijn bij de op het document vermelde diensten.

Meer te weten komen over onze software voor verpleegkundigen 'CareConnect Mobi33'? 

👉 Bezoek onze website!

Bron voor dit artikel :

*https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/zorgkundige-opnemen-equipe-thuisverpleegkundigen.aspx