Recip-e en apothekers naar de dematerialisering van het voorschrift

Stijn De Jaeger
Mar 9, 2021 3:48:00 PM
5 min leestijd

Voorschrijvers zoals huisartsen, tandartsen en vroedvrouwen zijn sinds 1/1/2020 verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven. Vanaf 1 juni 2021 zou de dematerialisatie van het voorschrift een feit moeten zijn. Ook op de verwerkers van de voorschriften, de apothekers, heeft dit een belangrijke impact.

Eerst een kort overzicht. Er waren 3 belangrijke wijzigingen in het 4de kwartaal van 2019 en het 1ste kwartaal van 2020. In de loop van 2021 worden de laatste stappen naar dematerialisatie gezet.

Wijzigingen rond voorschriften in 2019

1. Vereenvoudiging van de geldigheidsduur vanaf 01/11/2019

Voor 1 november 2019 was er geen samenhangende en transparante regel rond de geldigheidsduur van een geneesmiddelenvoorschrift.

Vanaf 1 november 2019 lopen beide termijnen gelijk. Tot maximum 3 maanden vanaf de dag waarop de voorschrijver het voorschrift heeft opgesteld, mag jij als apotheker het geneesmiddel afleveren en is het geneesmiddel terugbetaalbaar.

2. Nieuw voorschriftmodel vanaf 01/11/2019

Door deze vereenvoudiging van de geldigheidsduur van het geneesmiddelenvoorschrift moest het elektronisch en papieren voorschrift aangepast worden. Er liep een overgangsperiode voor het gebruik van de oude en nieuwe modellen tot en met 31 januari 2020.

Wijzigingen rond voorschriften in 2020

1. Verplicht elektronisch voorschrijven vanaf 01/01/2020

Elektronisch voorschrijven is verplicht geworden voor zorgverleners vanaf 1 januari 2020. Dit is een belangrijke stap naar de dematerialisering van het voorschrift.

➡️ Opgelet! De voorschrijver moet tot en met 14 september 2021 nog het bewijs van elektronisch voorschrift afdrukken en meegeven met de patiënt. Zonder de RID-code (die start met BEP) kan jij als apotheker vandaag de dag het elektronisch voorschrift onmogelijk verwerken.

Tijdelijke maatregel ‘COVID-19’: mogelijkheid om de RID-code te bezorgen in plaats van het papieren bewijs


In het kader van de noodmaatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en de mogelijkheid voor artsen om telefonisch advies daarover te geven, is het voor de voorschrijvers mogelijk om geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift aan de patiënt te bezorgen. Met de toestemming van de patiënt mogen zij hem in de plaats daarvan de RID-code van het elektronisch voorschrift (en de bijbehorende letters en cijfers die automatisch met de barcode zijn gegenereerd) bezorgen via een andere communicatiemethode (e-mail, telefoon, Skype, enz.). De meest veilige methode is Helena, het digitaal gezondheidsplatform voor patiënten, via welke het mogelijk is om op een veilige manier te communiceren tussen patiënt en zorgverleners.

Dat kan gedurende de periode waarin de noodmaatregelen van toepassing zijn. De overdracht van de unieke RID-code (en de automatisch gegenereerde en bijbehorende letters en cijfers) respecteert de bepalingen van de GDPR.

In de apotheek deelt de patiënt de RID-code (of de automatisch gegenereerde en bijbehorende letters en cijfers) mee aan de apotheker, die het geneesmiddel aan de patiënt zal afleveren en het elektronisch voorschrift zal archiveren.

2. Gebruik nieuw voorschriftmodel verplicht vanaf 01/02/2020

In bepaalde situaties mag een zorgverlener medicatie nog op papier voorschrijven: huisartsen die de leeftijd van 64 jaar bereikt hebben op 1 januari 2020 & huisartsen die een voorschrift buiten hun spreekkamer opstellen. Hiervoor moet de zorgverlener wel het nieuwe voorschriftmodel gebruiken met daarop de ‘Einddatum van de uitvoerbaarheid’ vermeld en waarop (althans op de papieren versie) duidelijk staat geformuleerd “Geneesmiddelenvoorschrift van toepassing vanaf 1 november 2019”.

➡️ Opgelet! Ontvang je als apotheker toch nog zo'n oud papieren model dat is opgemaakt na 1 februari 2020, dan mag je de medicatie toch nog afleveren. Het RIZIV zegt dat er pragmatisch moet worden omgegaan met deze voorschriften, en er dus bij de toepassing van de derdebetalersregeling op een voorschrift opgemaakt na 31/01/2020 op een oud model, geen weigering van terugbetaling mag volgen voor de apotheker.

3. Aanpasbare geldigheidstermijn vanaf 01/10/2020

Oorspronkelijk was dit voorzien voor het einde van het 2de kwartaal 2020 maar dit is opgeschoven naar 01/10/2020 wegens de coronacrisis. Men wil voorschrijvers niet extra belasten met een wijziging in de procedures van Recip-e.

Vanaf 01/10/2020 moet de software voor voorschrijvers van medicatie hen de mogelijkheid bieden om de geldigheidstermijn van een elektronisch voorschrift te verkorten (tot minstens 1 dag) of te verlengen (tot maximum 12 maanden). 

De apotheeksoftwares zijn ook aangepast zodat de apotheker de voorgeschreven termijn correct kan verwerken. Voor voorschriften opgemaakt vanaf 01/09/20 houdt CareConnect Pharmacist rekening met deze einddatum en wordt er niet meer standaard 3 maanden min 1 dag gerekend. 

Maar wat gebeurt er met de voorschriften met een geldigheidsduur langer dan 3 maanden, in de overgangsperiode van 1 september 2020 tot 1 oktober 2020?

Overgangsperiode van 1/9/2020 tot 1/10/2020

Bij de voorschriften, die al zijn aangemaakt door voorschrijvers met geupdate software, wordt op basis van het einde van de geldigheidsperiode hun geldigheid door Recip-e nagegaan. Als de geldigheid 1 jaar is dan zal Recip-e deze geldigheid automatisch toepassen en enkel het voorschrift aan de apotheker tonen wanneer het geldig is. De voorschriften gemaakt op 1 oktober 2020 kunnen dan maximaal worden uitgevoerd tot en met 30 september 2021 (maximale geldigheid is van het moment van de creatiedatum + 1 jaar – 1 dag).

De voorschriften aangemaakt door voorschrijvers waarbij de software (nog) niet is / was geupdated, zullen dezelfde regeling blijven volgen zoals voordien, namelijk 3 maanden – 1 dag, tot al deze voorschriften uit de omloop zijn.

  • De voorschriften die gemaakt zijn na 1 november 2019 (en ten laatste op 30 september 2020) blijven maximum geldig tot 29/12/20.
  • De voorschriften die gecreëerd werden vóór 1 november 2019 blijven nog geldig bij de apotheker tot uiterlijk 31 januari 2021. Ze moeten wel manueel gecheckt worden door de apotheker op hun geldigheid. Dit zijn de enige voorschriften die Recip-e niet kan controleren op geldigheid. Op 1 februari 2021 worden deze definitief verwijderd van de Recip-e server.

Vanaf 1 februari 2021 zullen er enkel nog voorschriften, gemaakt met geupdate voorschrijfsoftware, in de omloop zijn.

4. Volledige dematerialisatie vanaf 15 september 2021

Vanaf 15 september zal de dematerialisatie van het elektronisch voorschrift in voege treden. Vanaf dan zijn de voorschrijvers nog steeds verplicht om het 'Bewijs van elektronisch voorschrift’ af te drukken en mee te geven aan de patiënt. Behalve wanneer de patiënt zelf aangeeft dit bewijs niet (meer) nodig te hebben. De apotheker zal via zijn apotheeksoftware toegang hebben tot alle openstaande voorschriften van de patiënt om deze correct te kunnen afleveren.

In april staan hiervoor verschillende pilootprojecten gepland om de garantie te geven dat dit nieuwe systeem naar behoren werkt. Vanaf 1 juni zullen de apothekers dit in de praktijk kunnen toepassen, maar alleen in uitzonderlijke situaties. Feit is dat de apotheker nog meer dan ooit zal moet kunnen rekenen op een stabiele werking van het eHealthplatform.

De apotheker heeft enkel toegang tot de openstaande voorschriften op de Recip-e server op basis van de INSZ van de patiënt EN op voorwaarde dat er een therapeutische relatie bestaat.

Na het inlezen van de eID van de patiënt raadpleeg je zijn/haar openstaande voorschriften. Je geeft aan welk(e) voorschrift(en) je wil afleveren en hiervan wordt dan een aflevering gecreëerd.

Het verdere verloop van de aflevering van een elektronisch voorschrift blijft ongewijzigd.

Impact op de patiënt

Voor veel patiënten zal het ontbreken van het papier een grote impact hebben op het beheer van hun medicatie. Naast het portaal mijngezondheid.be biedt het patiëntenplatform Helena hier een ideale digitale oplossing. Alle opgemaakte voorschriften verschijnen automatisch in het Helena-account van de patiënt. Zo behoudt die toch het overzicht van zijn beschikbare voorschriften en ook andere medische documenten.

Het ontvangen en verwerken van voorschriften in de apotheek

➡️Voor het verwerken en afleveren van elektronische voorschriften en de verdere dematerialisering hiervan, moet je kunnen rekenen op jouw apotheeksoftware.  CareConnect Pharmacist ondersteunt hierbij jouw apotheek. Lees ons artikel over de 9 voordelen van CareConnect Pharmacist bij het afleveren via Recip-e.

➡️Ontvang elektronische voorschriften van jouw patiënten via Helena, het digitale gezondheidsplatform voor patiënten.

Helena is een gratis digitaal gezondheidsplatform voor patiënten. Na het aanmaken van een elektronisch voorschrift, is dit voorschrift onmiddellijk beschikbaar voor de patiënt in Helena. Van daar kan de patiënt dit voorschrift (maar ook OTC, cosmetica,…) in één klik reserveren bij zijn apotheek. Van zodra de bestelling kan afgehaald worden, krijgt de patiënt een melding en/of een e-mail. Het nut van Helena voor je apotheek in 4 vragen en antwoorden.

Ontdek Helena nu!

New call-to-action

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.