RIZIV tegemoetkoming beschermingsmaatregelen en -materiaal COVID-19

Als zorgverlener voorzie je in een privépraktijk en bij ambulante zorg  beschermingsmateriaal en -maatregelen die specifiek voor COVID-19 zijn bestemd. Deze beschermingsmaatregelen blijven noodzakelijk om jouw patiënten veilig te behandelen, maar mogen in geen geval aan hen worden doorgerekend. Daarom voorziet het RIZIV in een tegemoetkoming in de kosten voor beschermings-materiaal voor zorgverleners aangepast aan de specificiteit van elk beroep.

Het blijft verboden om andere supplementen aan te rekenen voor beschermingsmaatregelen en -materiaal zoals handschoenen, maskers, kielen, brillen, gezichtsschermen, sterilisatiemateriaal, alcoholgel en -spray. Het RIZIV wil wel de kosten verlichten die je hierdoor als zorgverlener hebt.

Welke zorgverleners kunnen recht hebben op de tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal"?

Het RIZIV heeft 2 doelgroepen bepaald:

 • Zorgverleners in de ambulante zorg (niet gehospitaliseerde patiënten)
 • Zorgverleners in een ziekenhuis waarvan de verstrekkingen NIET via de ziekenhuisfactuur worden aangerekend (nomenclatuur, forfait of dagprijs)
 • ongeacht of je geconventioneerd bent of niet.

Welk bedrag ontvang je als zorgverlener?

Het RIZIV heeft, voor het bepalen van het bedrag, een onderscheid gemaakt tussen meerdere categorieën van zorgverleners. Het bedrag dat je ontvangt verschilt afhankelijk van de kenmerken van jouw beroep, en is ofwel een maandelijks forfait, ofwel een vast bedrag per patiëntencontact.

Opgelet!

Dit is een tijdelijke maatregel die van toepassing is vanaf 4 mei 2020 en verlengd is tot 30 juni 2021 (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch staatsblad).

1. Je ziet je patiënten bij hen thuis of in een privépraktijk

Dit is van toepassing voor onder andere:

 • artsen
 • thuisverpleegkundigen
 • kinesitherapeuten
 • en vroedvrouwen

➡️ Je ontvangt 2,5 euro per (fysiek) patiëntencontact, met een maximum van 200 contacten per kalendermaand.

Enkel de contacten die verstrekkingen aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering (en dus gekend bij de ziekenfondsen) bevatten, komen in aanmerking voor de financiering. Deze aanrekeningen moeten wel tijdig gebeurd zijn volgens onderstaand schema:

RIZIV tegemoedkoming beschermingsmateriaal covid19

Opgelet voor verpleegkundigen!

Voor thuisverpleegkundigen is dit systeem van toepassing vanaf september 2020 (voor de periode mei-augustus 2020 gold een systeem van aanvullend ereloon).

2. Je ziet je patiënten in een openbare ruimte

Dit geldt onder andere voor:

 • apothekers
 • en medische huizen

➡️ Dan ontvang je een forfait van 500 euro per maand.

Dit is een forfaitair bedrag per apotheek of medisch huis ongeacht het aantal zorgverleners dat er werkt.

Opgelet voor medische huizen!

Voor de medische huizen met meer dan 2000 ingeschreven patiënten wordt dit forfaitair bedrag verhoogd voor de vergoedingsperiode 01/12/2020 - 30/06/2021 met 1 euro per maand per ingeschreven rechthebbende boven dit aantal.

3. Je bent tandarts of arts-specialist in de stomatologie of in de otorhinolaryngologie

Het RIZIV heeft bepaald dat deze categorie van zorgverleners zich bevinden in een bijzondere situatie aangezien het type verzorging dat je verleent het risico op verspreiding van het virus vergroot en je bijgevolg extra beschermingsmaatregelen nodig hebt.

➡️ Je ontvangt 20 euro per (fysiek) patiëntencontact, met een maximum van 200 contacten per kalendermaand.

Je kan alle categorieën van zorgverleners, bedragen en voorwaarden terugvinden op de website van het RIZIV.

Hoe kan je de tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal" bekomen?

Dit hangt af van zorgverlener tot zorgverlener.

1. Je ziet je patiënten bij hen thuis of in je praktijk

Dit is van toepassing voor onder andere:

 • artsen
 • thuisverpleegkundigen
 • kinesitherapeuten
 • vroedvrouwen
 • tandartsen
 • artsen-specialisten in de stomatologie of in de otorhinolaryngologie

De ziekenfondsen storten deze RIZIV-tegemoetkoming direct door op basis van het aantal patiëntencontacten dat ze afleiden uit de door jou aangerekende verstrekkingen voor de periode. Je moet hiervoor geen specifieke vergoedingsaanvraag in te dienen (noch bij het RIZIV noch bij de ziekenfondsen).

Opgelet!

☝️ Registreer tijdig een rekeningnummer in de MyRiziv-service. De ziekenfondsen zullen dit rekeningnummer namelijk gebruiken voor de uitbetaling.

👉 Registreerde je al een rekeningnummer voor een andere RIZIV-premies of voor een eerdere periode van deze tegemoetkoming? Dan moet je niets meer doen want het RIZIV deelt dit rekeningnummer mee aan de ziekenfondsen.

2. Je ziet je patiënten in een openbare ruimte

Als apotheker

De betaling gebeurt op basis van een facturatie die de tariferingsdiensten doorsturen naar de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV). Deze factuur omvat de bedragen voor alle aangesloten apotheken (globale factuur per periode van tegemoetkoming).

Als medisch huis

De ziekenfondsen storten de RIZIV-tegemoetkoming automatisch op basis van de bij hen beschikbare gegevens.  Je moet dus geen enkele actie ondernemen.

Wanneer ontvang je de tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal"?

Het tijdstip van betaling hangt af van de periode waarop de RIZIV-tegemoetkoming betrekking heeft en loopt volgens onderstaand schema:

RIZIV tegemoedkoming beschermingsmateriaal covid19 betalingsdata

Meer info?

✔️ Lees alles nog eens na op de website van het RIZIV.

✔️ Volg onze blog voor zorgverleners en kijk eens op onze content-pagina voor alle e-books, gidsen, infographics, ...